WYNAGRODZENIE

Cena usługi uzależniona jest przede wszystkim od:

  1. stopnia merytorycznej zawiłości sprawy,
  2. przewidywanego nakładu pracy radcy prawnego,
  3. oczekiwanego przez klienta terminu wykonania zlecenia oraz
  4. wartości przedmiotu sprawy.

Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy sądowej jest ustalana w  każdej sprawie  indywidualnie w drodze umowy z Klientem.

W sprawach sądowych podstawę ustalenia wynagrodzenia stanowią stawki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r., Nr 163 poz. 1349 z późn. zm.).

Stawki minimalne w sprawach sądowych cywilnych wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

  • do 5000 zł - 600 zł (738 zł brutto),
  • do 10.000 zł - 1.200 zł (1476 zł brutto),
  • powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 2.400 zł (2952 zł brutto),
  • powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 3.600 zł (4428 zł brutto),
  • powyżej 200.000 zł - 7.200 zł (8856 zł brutto).

Z uwagi na złożoność sprawy, wynagrodzenie może być wyższe od stawek wskazanych powyżej.

Ostateczna cena usługi określona zostaje po dokonaniu przez Kancelarię analizy stanu faktycznego i otrzymanej od klienta dokumentacji. Należne Kancelarii wynagrodzenie płatne jest z góry po dokonanej przez Kancelarię wycenie.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. 

Kancelaria wystawia faktury VAT. Do ceny usługi należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.